Structure of the translating Neurospora ribosome arrested by cycloheximide – pnas.org

Structure of the translating Neurospora ribosome arrested by cycloheximide

Lunda Shen, Zhaoming Su, Kailu Yang, Cheng Wu, Thomas Becker, Deborah Bell-Pedersen, Junjie Zhang, Matthew S. Sachs